Tájékoztató a beiratkozásról


Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők! 

A következőkben tájékoztatjuk Önöket a 2024/2025. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás menetéről.

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2024. április 19. (péntek) 8.00-18.00 óra között

Iskolánkba való beiratkozáshoz időpontot foglalhatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között a 46/561-234-es telefonszámon. A honlapon tájékozódhatnak a szabad időpontokról.

A beiratkozáshoz nem kell a gyermeket magukkal hozniuk.

Iskolánk honlapján és portáján előzetes Szándéknyilatkozat elérhető és leadható.

A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását:

 1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, hogy az alábbiakat feltétlenül hozza magával:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártyát
 • A Szakértői Bizottság szakértői véleményét (ha van)
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot (ha van)
 • Hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolást (ha van)
 • Ha a szülő a felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, az erről szóló bírósági jegyzőkönyvet.

Az iskolában további nyilatkozatok kitöltésére kerül sor :

 • Nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról
 • Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan választásáról

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§  (7) bekezdése értelmében a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrizzük, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

 1. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Online beiratkozás kezdete: 2024. március 27.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után  – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot (iskolánk teljes neve: Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola; azonosítja: 028 949), mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat, etika ill. hit- és erkölcstan közötti választás) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. A beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (kir.hu), vagy a Miskolci Tankerületi Központ honlapján is megtalálják Miskolci Tankerületi Központ (gov.hu)

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a KRÉTA rendszer beiratkozási nyilvántartása nem teszi lehetővé, hogy egy gyermek egyszerre két, vagy több iskolába is jelentkezzen.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Abban az esetben, ha a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak: https://ohtan.oh.gov.hu/

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belüla szülő jogorvoslati eljárást indíthat az intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel. A jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozási eljárás során nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos kérdésekről a római katolikus, görög katolikus és református hitoktatók 2024. április 18-án, csütörtökön 15.30 és 16.30 között adnak tájékoztatást iskolánk aulájában.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Miskolci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Diákigazolvány igénylése leendő első osztályos tanulók számára (NEK adatlap igénylése) 

 1. Okmányirodában/kormányablakban történik.

Szükséges okmányok:

– a gyermek személyazonosító igazolványa (ennek hiányában nem indítható el a diákigazolvány igénylése!)

– a gyermek lakcímkártyája

– a szülő lakcímkártyája;

– ha a gyermek nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, a gyermek születési anyakönyvi kivonata. Ebben az esetben mindkét szülő jelenléte szükséges.

Az okmányirodában/kormányablakban

– fénykép készül a gyermekről (ingyenes szolgáltatás)

– egy ún. NEK azonosító számot tartalmazó adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer regisztrációs adatlap) készül a gyermek adatairól. Az adatlapot a szülőnek személyesen alá kell írnia.  Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.

 1. Beiratkozáskor ezt az adatlapot hozzák be. Az iskola a továbbiakban elektronikus úton intézi az igazolvány igénylését, a tanév kezdetén vehetik át a gyermekek.

A diákigazolvány készíttetése INGYENES.

A személyes találkozásig ajánljuk figyelmükbe iskolánk honlapját (www.kazisuli.hu) és facebook-oldalát.

Szeretettel várjuk elsőseinket!

 

Juhász József

igazgató